Memòria anual

Memòria anual

L’any 1881, pocs anys després de la transformació en associació, comença la publicació anual d’una Memòria o Estat en la qual figuraven tots els detalls de subsidis repartits, la llista d’associats, el detall d’ingressos i despeses i una relació individual de socis amb el seu domicili i el grau de parentesc respecte al darrer mestre del gremi. Aquesta memòria s’ha publicat fins al dia d’avui, només amb una petita interrupció pel que fa al contingut durant els anys 1937-38, període en què només es publica l’estat de comptes. El 1939, es reprèn la publicació en el format habitual, tot i que en castellà. Sense cap més incidència, la publicació s’ha mantingut fins avui, exactament amb la mateixa línia inicial.
La Memòria es comença editant en castellà fins a l’any 1907 que es passa al català, amb algun apartat en castellà. A partir de 1917 només en català. Amb la dictadura de Primo de Rivera el 1923 per obligació en castellà:

I la broma dura fins a 1930, on podem recuperar expressar-nos de nou en la nostra llengua. Però poc temps dura la normalitat. El butlletí de 1939 ha de ser de nou en castellà. La imposició de “la lengua del imperio” dura fins a 1966 on ja es publica de nou en català, amb només els fulls de l’organigrama en castellà. Finalment l’any 1970 la publicació ja es fa íntegrament en català i fins avui. Esperem que per molts anys.
Gràcies a aquests butlletins, molt detallistes, podem seguir amb molta concreció la vida de l’entitat i de retruc part de la petita història de la ciutat de Barcelona.
Fins al 2014 s’han editat, com sempre, en forma de petit llibret. A partir del 2015 ja només en format digital, tot i que seguint exactament els capítols tradicionals.